Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] tay; làm bằng tay
  manual labour
  lao động chân tay
  a manual gear-box
  hộp số điều khiển bằng tay

  * Các từ tương tự:
  Manual workers, manualism, manually