Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vỏ (vỏ đậu, vỏ trấu, vỏ sò…)
  shucks (số nhiều) vật vô giá trị
  Động từ
  bóc vỏ
  shuck peas
  bóc vỏ đậu

  * Các từ tương tự:
  shucker, shucks