Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skeleton /'skelitn/  

 • Danh từ
  bộ xương
  the child was reduced to a skeleton
  đứa bé [gầy đến mức] chỉ còn là một bộ xương
  bộ xương (để học, để trưng bày ở viện bảo tàng…)
  bộ khung, bộ sườn
  her notes give us just the bare skeleton of her theory
  những ghi chú của bà ta chỉ cho ta một cái sườn về thuyết của bà
  a skeleton in the cupboard
  việc xấu xa cần giấu giếm
  Tính từ
  nòng cốt; là cái lõi tối thiểu (chỉ đủ để cho một tổ chức hoạt động)
  during the strikewe have only a skeleton servicewith five trains a day
  trong thời gian có đình công chúng tôi chỉ có một đội tàu nòng cốt năm chiếc mỗi ngày

  * Các từ tương tự:
  skeleton crew, skeleton key, skeleton regiment, skeletonise, skeletonize