Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thân tàu thủy
  Danh từ
  vỏ trái cây (đõ, hồ đào…)
  Động từ
  bóc vỏ (trái cây)
  gạo được thu gom lại, quạt sạch trước khi đưa bán

  * Các từ tương tự:
  hullabaloo, hullo, hulloa