Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (tiếng lóng)
    làm hỏng do đâm vào xe hơi
    nó làm hỏng chiếc xe đạp mới do đâm vào xe hơi
    sự đâm vào xe hơi; sự làm hỏng do đâm vào xe hơi