Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shell-jacket /'ʃel'dʤækit/  

  • Danh từ
    áo bluzông (của sĩ quan)