Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    [noncount] old-fashioned :battle fatigue

    * Các từ tương tự:
    shell-shocked