Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shell-bark /'ʃægbɑ:k/  

  • -bark) /'ʃelbɑ:k/* danh từ
    (thực vật học) cây hồ đào trắng
    gỗ hồ đào trắng
    quả hồ đào trắng