Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiền đặt cược (đánh bài pô ke…)
  Động từ
  đặt cược (đánh bài pô ke)
  ante up
  đặt cửa
  trả tiền(cho cửa được trong sòng bạc)

  * Các từ tương tự:
  ante meridiem, ante-, ante-bellum, ante-mortem, ante-post, ante-room, ante-war, anteapical, anteater