Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiền tố) (dùng với danh từ, tính từ, động từ)
  trước, ở trước; tiền
  tiền sảnh
  tiền sản

  * Các từ tương tự:
  ante meridiem, ante-bellum, ante-mortem, ante-post, ante-room, ante-war