Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ante-war /'ænti'wɔ:/  

  • Tính từ
    trước chiến tranh