Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ante-mortem /'ænti'mɔ:təm/  

  • Tính từ
    trước khi chết