Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ante-room /'æntirʊm/  /'æntiru:m/

  • Danh từ
    (cách viết khác antechamber)
    phòng đợi