Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ante meridiem /,ænti mə'ridiəm/  

  • Phó từ
    (viết tắt am)
    sáng, trước ngọ
    lúc 10 giờ sáng