Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ante-post /'ænti'poust/  

  • Tính từ
    đánh cá trước (trước khi số người chạy hoặc ngựa thi được niêm yết)