Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ante-bellum /'ænti'beləm/  

  • Tính từ
    trước chiến tranh
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trước nội chiến