Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anteater /'ænti:tə[r]/  

  • Danh từ
    (động vật học)
    loài thú ăn kiến