Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ngược đỉnh, đối đỉnh; đối ngọn