Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shell-lime /'ʃellaim/  

  • Danh từ
    vôi vỏ sò (tôi từ vỏ sò hến)