Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (cũng rase)
    raze to the ground
    san bằng (một ngôi nhà không còn để một bức tường nào)