Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pungently /'pʌndʒəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] hắc, [một cách] hăng; [một cách] cay
    [một cách] chua cay, [một cách] cay độc