Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • dày dạn kinh nghiệm
    a seasoned boxer
    một võ sĩ quyền Anh dày dạn kinh nghiệm