Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thơm
  aromatic series
  (hóa) dãy chất thơm
  aromatic compound
  (hóa) hợp chất thơm

  * Các từ tương tự:
  aromatically, aromaticness