Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thơm, đượm hương thơm
    có xức nước hoa