Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhà vệ sinh
  (cũ) sự trang điểm, sự chải chuốt
  a toilet set
  bộ đồ trang điểm

  * Các từ tương tự:
  toilet paper, toilet water, toilet-glass, toilet-powder, toilet-roll, toilet-room, toilet-service, toilet-set, toilet-table