Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toilet-roll /'tɔilitrəʊl/  

  • Danh từ
    cuộn giấy vệ sinh