Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toilet-powder /'tɔilit,paudə/  

  • Danh từ
    phấn xoa sau khi rửa ráy