Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của water-closet) nhà xí
  (viết tắt của West Central) trung tâm phía Tây
  WC London 2B 4PH
  trung tâm tây Luân Đôn 2B 4PH (mã số bưu điện)

  * Các từ tương tự:
  WCC, WCdr