Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của Wing Commander)
    trưởng phi đội không quân (không quân hoàng gia Anh)