Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

WCC /,dʌblju:si:'si:/  

  • (viết tắt của World Council of Churches)
    Hội đồng Giáo hội thế giới