Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

powder-room /'paʊdərum/  

  • Danh từ
    (nói trại)
    phòng vệ sinh nữ (ở khách sạn, rạp hát…)