Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lavatory /'lævətri/  

  • Danh từ
    (cg, cũ water – closet)
    nhà vệ sinh