Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

latrine /lə'tri:n/  

  • Danh từ
    hố xí (ở doanh trại…)