Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bathroom /'bɑ:θrʊm/  

  • Danh từ
    buồng tắm
    (từ Mỹ)
    nhà vệ sinh