Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  riêng; kín, bí mật
  privy matter
  chuyện riêng, việc riêng
  privy to something
  được biết riêng việc gì
  tôi không được biết riêng các cuộc thương lượng ấy
  Danh từ
  nhà tiêu, nhà xí (theo kiểu cũ, ở ngoài nơi ở)

  * Các từ tương tự:
  Privy council, Privy councillor, Privy counsellor, privy purse, privy seal