Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outhouse /'aʊthaʊs/  

  • Danh từ
    nhà phụ
    chị ta giặt giũ rửa ráy ở một trong những nhà phụ
    (Mỹ) nhà xí máy xa nhà