Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thông tục) nhà vệ sinh đàn ông