Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cũng kazi, carsey
    (thông tục) nhà vệ sinh