Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toilet paper /'tɔilit peipə[r]/  

  • Danh từ
    (cách viết khác toilet tissue)
    giấy vệ sinh