Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự mặc quần áo
  dressing always takes her such a long time
  việc ăn mặc lúc nào cũng làm cho cô ta mất nhiều thời thời gian
  sự băng bó vết thương, đồ băng bó
  nước xốt trộn xà lách
  (từ Mỹ)(như stuffing)

  * Các từ tương tự:
  dressing down, dressing-bag, dressing-bell, dressing-case, dressing-gown, dressing-room, dressing-station, dressing-table