Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    phòng vệ sinh
    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) hố xí; buồng tắm