Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

washroom /'wɔ:∫rum/  

  • Danh từ
    (Mỹ, trại)
    nhà vệ sinh