Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toilet-table /'tɔilit,teibl/  

  • Danh từ
    bàn phấn, bàn trang điểm