Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eau-de-Cologne /,əʊdəkə'ləʊn/  

  • Danh từ
    (cách viết khác cologne)
    nước hoa Cologne