Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có hương thơm
  fragrant flowers
  hoa có hương thơm

  * Các từ tương tự:
  fragrantly