Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

odorous /'əʊdərəs/  

  • Tính từ
    (cũ)
    có mùi (thơm hay khó chịu)

    * Các từ tương tự:
    odorously, odorousness