Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fragrantly /'freigrəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] thơm