Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

odoriferous /ouidə'rifərəs/  

  • Tính từ
    có mùi thơm, toả hương thơm

    * Các từ tương tự:
    odoriferously, odoriferousness