Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sweet-scented /'swi:t'sentid/  

  • Tính từ
    thơm, có mùi thơm