Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

piquant /'pi:kənt/  

 • Danh từ
  cay cay
  (nghĩa bóng) lý thú; lôi cuốn
  a piquant bit of gossip
  một mẩu chuyện gẫu lý thú

  * Các từ tương tự:
  piquantly, piquantness